Department of Malayalam

Department of Malayalam

POST GRADUATE DEPARTMENT OF MALAYALAM  മലയാള വിഭാഗം The Department of Malayalam, Government College, Nedumangad came to existence in the year 1981. Classes were offered...   Read More

Alumni

Former Faculty Members

Prof. ASOKAN. L  (2012 – 2015) FORMER HEAD 1. Dr. Pramod kumar. DN 2. Dr. Lalu. VS 3. Dr. Sreekala. PS 4. Jayakumar. 5....   Read More

Open Course Offered

The fifth semester students have given an opportunity to select an open course according to their own interest and the Department offers Film Study (ചലച്ചിത്രപഠനം)  as...   Read More

Club Activities

The Department of Hindi participated students (Nithin, I M A Malayalam & Praveen, I M A History) for All Kerala Maria Philip Memorial Debate...   Read More

Research Projects

A MAJOR PROJECT FOR STUDYING THE REGIONAL AND SOCIAL DIALECT OF NEDUMANGAD TALUK DEPARTMENT OF MALAYALAM GOVERNMENT COLLEGE NEDUMANGAD Sponsored by:        DIRECTORATE...   Read More

Result

BA MALAYALAM – RESULT BA Malayalam Result – 2020 BA Malayalam Result – 2019 BA Malayalam Result – 2018 BA Malayalam Result – 2017...   Read More

Seminar / Workshop

National Workshop NATIONAL SEMINAR – 2023- 24 മലയാള ബിരുദാനന്തരബിരുദ ഗവേഷണവിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാർ – ഉത്തരാധുനികാനന്തരം: അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും, 2023 നവംബർ 7, 8 തീയതികളിൽ  ...   Read More

Student Achievements

  ACHIEVEMENT – 2022-23 ACHIEVEMENT – 2018-19   ACHIEVEMENT – 2017-18 ACHIEVEMENT – 2016-17 Sl.No. NAME CLASS ACHIEVEMENT 1 AMITHA REGHU U.R III BA...   Read More

Programmes

Ph D – Malayalam Programme with Kerala University MA MALAYALAM – PG Programme with Kerala University B A MALAYALAM Degree Programme with Kerala Culture...   Read More

© 2015 Government College Nedumangad. All rights reserved. deigned by C-DIT